Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogòlne Warunki Handlowe spółki Paket24 GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu..

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

- poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub

- poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub

- poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.6 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.7 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, treść umowy zostanie po jej zawarciu zapisana przez Sprzedającego, a następnie przesłana Klientowi po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej (np. mailem, faksem lub listownie). Sprzedający nie udostępni tekstu umowy w inny sposób. Jeżeli przed wysyłką zamówienia Klient utworzył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedającego, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedającego, a Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, do którego zalogować się można przy użyciu właściwych danych dostępowych.

2.8 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlających się na ekranie monitora. Skutecznym technicznym sposobem pozwalającym na lepsze wykrycie błędnych danych może być użycie funkcji powiększania widoku w przeglądarce, która pozwoli powiększyć treść prezentowaną na ekranie monitora. Wprowadzone dane Klient może korygować w ramach elektronicznego procesu zamówienia za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszki do momentu wciśnięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.9 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3) Prawo do odstapienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.

4.5 W przypadku wybrania opcji „SOFORT” zapłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby dokonać opłaty faktury za pośrednictwem opcji „SOFORT”, Klient musi posiadać internetowe konto bankowe zezwalające na korzystanie z opcji „SOFORT”, wylegitymować się odpowiednio podczas dokonywania płatności i potwierdzić dyspozycję płatności wobec „SOFORT”. Natychmiast po tym transakcja płatności zostanie zrealizowana przez „SOFORT”, a rachunek bankowy Klienta zostanie obciążony. Więcej informacji na temat opcji płatności „SOFORT” Klient może uzyskać na stronie internetowej https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 W przypadku wybrania metody płatności przy pomocy usługi „PayPal” płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem PayPal. PayPal zastrzega sobie możliwość skorzystania wówczas z usług płatniczych operatorów zewnętrznych. Jeśli Sprzedający oferuje za pośrednictwem PayPal dostęp do takich metod płatności, które wymagają od niego spełnienia świadczenia wcześniejszego na rzecz Klienta przed otrzymaniem zapłaty (np. zakup z odroczonym terminem płatności albo zakup na raty), sceduje on swoje roszczenie o zapłatę w tym zakresie na rzecz PayPal albo na rzecz operatora płatności działającego w imieniu PayPal, który został dokładnie wskazany Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedającego o cesji, PayPal albo operator płatności działający w imieniu PayPal przeprowadzi kontrolę wiarygodności kredytowej na podstawie przekazanych danych Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli. W przypadku udostępnienia Klientowi wybranej metody płatności jest on zobowiązany uiścić kwotę wskazaną na fakturze w wyznaczonym terminie płatności albo w wyznaczonych terminach rat. W takim wypadku musi on dokonać płatności wyłącznie na rzecz PayPal albo na rzecz operatora płatności działającego w imieniu PayPal – w przeciwnym wypadku płatność ta nie zwolni Klienta ze zobowiązania do zapłaty. Sprzedający, nawet w przypadku scedowania roszczenia o zapłatę, pozostaje podmiotem właściwym dla ogólnych zapytań Klienta np. dotyczących towaru, terminu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz ich przesłania lub uznań.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5.3 Jeżeli z informacji wysyłkowej w sklepie internetowym Sprzedającego nie wynika inaczej lub nie uzgodniono inaczej, dostawa w przypadku towarów dostarczanych drogą spedycyjną odbywa się „do krawędzi chodnika”, a więc do krawędzi publicznego chodnika najbliżej adresu dostawy.

5.4 Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient poniesie odpowiednie koszty Sprzedającego powstałe z tego tytułu. Nie dotyczy to kosztów wysyłki „tam”, jeśli Klient w skuteczny sposób skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów wysyłki zwrotnej obowiązuje regulacja zawarta w tym zakresie w pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy, pod warunkiem że Klient w skuteczny sposób skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

5.5 W przypadku gdy Klient występuje jako przedsiębiorca ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta w chwili gdy Sprzedający wyda przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi bądź innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku gdy Klient występuje jako konsument ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady dopiero w chwili przekazania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru towaru. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta już z chwilą wydania przez Sprzedającego przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki, jeśli Klient zlecił wysyłkę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie bądź jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki a Sprzedający nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub jednostki.

5.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego zaopatrzenia własnego. Obowiązuje to tylko w przypadku, jeśli Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i gdy zawarł on przy należytej staranności konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe starania w celu pozyskania towaru. W przypadku braku dostępności lub jedynie częściowej dostępności towaru Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony i niezwłocznie dojdzie do zwrotu świadczenia wzajemnego.

5.7 Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.

6) Odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmia)

6.1 W przypadku wady przedmiotu zakupu obowiązują przepisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od powyższego obowiązują następujące postanowienia:

6.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca,
Sprzedający ma prawo wybrać rodzaj świadczenia dodatkowego;
w przypadku nowych towarów termin przedawnienia za wady wynosi jeden rok od dnia dostawy towaru;
w przypadku używanych towarów co do zasady wyklucza się powołanie na prawa i roszczenia z tytułu wad;
przedawnienie nie rozpoczyna ponownie biegu, gdy w ramach odpowiedzialności za wady dojdzie do wykonania dostawy zastępczej.

6.3 Jeżeli Klient występuje jako konsument, to w przypadku używanych towarów obowiązuje ograniczenie poniższych punktów: wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wad, gdy wada wystąpiła dopiero po upływie roku od dnia dostarczenia towaru. Wad, które wystąpią w ciągu roku od dostarczenia towaru, można dochodzić w ustawowym okresie przedawnienia.

6.4 Wskazane w poprzednich punktach ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów nie obowiązują:
w przypadku rzeczy, które zgodnie z ich typowym przeznaczeniem zostały zastosowane w budowli i które spowodowały jej wadliwość,
w przypadku roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów Klienta, a także
w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sprzedającego.

7) Odpowiedzialność

7.1 Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu wszystkich umownych, porównywalnych z umownymi lub ustawowych, jak również deliktowych roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów w następujący sposób:

7.2 Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu każdej podstawy prawnej
w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa działania,
w przypadku umyślnego lub nieumyślnego narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
ze względu na obietnicę gwarancyjną, o ile w tym zakresie nie uzgodniono inaczej,
ze względu na obowiązkową odpowiedzialność, wynikającą np. z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

7.3 W przypadku gdy Sprzedający naruszy nieumyślnie istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność ogranicza się do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód, o ile powyższy punkt nie zakłada nieograniczonej odpowiedzialności. Istotne obowiązki umowne to obowiązki, które umowa nakłada na Sprzedającego zgodnie z jej treścią w celu zrealizowania celu umowy, których spełnienie umożliwia dopiero prawidłowe wykonanie umowy i co do których przestrzegania Klient może mieć standardowo zaufanie.

7.4 Odpowiedzialność Sprzedającego w pozostałym zakresie jest wykluczona.

7.5 Powyższe zasady odpowiedzialności obowiązują również w przypadku odpowiedzialności Sprzedającego za działania podmiotów wykonujących w jego imieniu zobowiązania i przedstawicieli ustawowych.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Kupony z określoną datą ważności, które są rozdawane nieodpłatnie przez Sprzedającego w ramach akcji reklamowych, a nabywane bez ich zakupu przez Klienta (dalej „kupony promocyjne”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego i tylko w podanym terminie.

8.2 Poszczególne produkty mogą być wyłączone z akcji kuponowej, jeśli z treści kuponu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed sfinalizowaniem zamówienia. Późniejsze ich rozliczenie nie jest możliwe.

8.4 Na każde zamówienie przypada tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Jeżeli kupon nie zostanie zrealizowany w całości, pozostała na kuponie kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedającego.

8.6 W przypadku gdy wartość kuponu promocyjnego okaże się niewystarczająca do opłacenia zamówienia, do uregulowania kwoty różnicy można wybrać którąś z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego.

8.7 Kwota widniejąca na kuponie promocyjnym nie zostanie wypłacona w gotówce ani oprocentowana.

8.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli Klient w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dokona zwrotu towaru, który w części lub całości opłacił przy użyciu kuponu promocyjnego.

8.9 Kupon promocyjny można przenieść na inną osobę. Sprzedający może ze skutkiem zwalniającym go ze zobowiązania spełnić świadczenie na rzecz danego posiadacza kuponu, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku posiadania przez Sprzedającego wiedzy bądź niewiedzy wynikającej z rażącego niedbalstwa o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentowania danego posiadacza kuponu.

9) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu

9.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

9.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

10) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

10.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

Ogólne warunki handlowe oraz informacje dla Klientów

I. Informacje wstępne

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego

http://artelia24.pl/

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.

II. Definicje

a) Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
b) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
d) Kupon promocyjny - przyznawany Klientom nieodpłatnie przez Sprzedającego w ramach akcji promocyjnych kupon z określoną datą ważności, który może być wykorzystany na zasadach określonych w Regulaminie.
e) Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
f) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g) Rejestracja – opisany w Regulaminie proces zakładania Konta Klienta.
h) Sklep internetowy – sklep internetowy działający na stronie internetowej

http://artelia24.pl/

i) Sprzedający - Paket24 GmbH, Regattastr. 55, D-12527 Berlin; Numer rejestru handlowego: 106339 B, NIP EU europejski: DE 254414027; NIP PL: 5263090316.
j) Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie.
l) Usługi - świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
- prowadzenie Konta Klienta.
l) Usługodawca - Paket24 GmbH, Regattastr. 55, D-12527 Berlin; Numer rejestru handlowego: 106339 B, NIP EU europejski: DE 254414027; NIP PL: 5263090316.

III. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez kliknięcie w formularzu rejestracyjnym przycisku „Utwórz konto”. Podczas Rejestracji Klient podaje swój adres e-mail oraz ustala indywidualne hasło. Dodatkowo Klient może zalogować się na swoje Konto Klienta za pośrednictwem konta Google, Facebook lub Amazon.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i musi zaakceptować jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. Składanie zamówień

1. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej

http://artelia24.pl/

Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym nie jest wymagana wcześniejsza Rejestracja.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie wybierając Towar i dodając go do "koszyka". Po skompletowaniu całości zamówienia, klient wybiera metodę płatności i rodzaj dostawy, a także podaje dane kontaktowe lub loguje się na Konto Klienta. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i kosztach przesyłki, musi zaakceptować warunki regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia i weryfikacji możliwości zrealizowania zamówienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

V. Realizacja zamówień i płatność

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. Płatność za pobraniem,
b. PayPal,
c. Przelew tradycyjny,
d. PayU,
e. Płatność kartą kredytową.
2. Szczegółowy opis poszczególnych metod płatności znajduje się na stronie

https://artelia24.pl/metody-platnosci/

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie: a. 7 dni – dla płatności tradycyjnym przelewem bankowym,
b. 5 dni – dla płatności online.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2 Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

VI. Dostawa

1. Dostawy towarów dokonuje się na adres wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej.
2. Koszty dostawy na terenie Polski ponosi Sprzedający.
3. W zależności od rozmiarów towary są wysyłane za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przesyłką kurierską. Przesyłki są nadawane wyłącznie w dni robocze.
4. W przypadku gdy Klient występuje jako Przedsiębiorca ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta w chwili gdy Sprzedający wyda przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi bądź innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku gdy Klient występuje jako konsument ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady dopiero w chwili przekazania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru towaru. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta już z chwilą wydania przez Sprzedającego przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki, jeśli Klient zlecił wysyłkę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie bądź jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki a Sprzedający nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub jednostki.
5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego. W przypadku odbioru osobistego Sprzedający najpierw informuje Klienta w e-mailu, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu takiego e-maila Klient może po uzgodnieniu ze Sprzedającym odebrać towar.

VII. Kupony promocyjne

1. Kupony promocyjne mogą być zrealizować wyłącznie w Sklepie internetowym Sprzedającego i tylko w określonym w nich terminie.
2. Poszczególne towary mogą być wyłączone z akcji kuponowej, jeśli z treści kuponu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.
3. Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed sfinalizowaniem zamówienia. Późniejsze ich rozliczenie nie jest możliwe.
4. Możliwe jest zrealizowanie kilku kuponów promocyjnych w ramach jednego zamówienia.
5. Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Jeżeli kupon nie zostanie zrealizowany w całości, pozostała na kuponie kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedającego.
6. W przypadku gdy wartość kuponu promocyjnego okaże się niewystarczająca do opłacenia zamówienia, do uregulowania kwoty różnicy można wybrać którąś z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego.
7. Kwota widniejąca na kuponie promocyjnym nie zostanie wypłacona w gotówce ani oprocentowana.
8. Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli Klient w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dokona zwrotu towaru, który w części lub całości opłacił przy użyciu kuponu promocyjnego.
9. Kupon promocyjny można przenieść na inną osobę. Sprzedający może ze skutkiem zwalniającym go ze zobowiązania spełnić świadczenie na rzecz danego posiadacza kuponu, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku posiadania przez Sprzedającego wiedzy bądź niewiedzy wynikającej z rażącego niedbalstwa o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentowania danego posiadacza kuponu.

VIII. Reklamacje

[Konsumenci]

1. Sprzedający ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.
3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
- przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
6. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającemu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
7. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
8. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego.
9. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
10. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
12. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
13. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
14. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferowana jest forma pisemna z wykorzystaniem zaproponowanego przez Sprzedającego formularza reklamacyjnego. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz:

http://artelia24.pl/odstapienie-od-umowy-i-zwroty

15. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
16. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do tych procedur znajdują się na stronie

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

[Przedsiębiorcy indywidualni]

17. Postanowienia pkt VIII ust. 1-16 Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

[Przedsiębiorcy]

18. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
19. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
20. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
21. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferowana jest forma pisemna z wykorzystaniem zaproponowanego o przez Sprzedającego formularza reklamacyjnego. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz:

http://artelia24.pl/odstapienie-od-umowy-i-zwroty

22. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni by odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kliknij tutaj aby pobrać formularz odstąpienia od umowy:

http://artelia24.pl/odstapienie-od-umowy-i-zwroty

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nawiązanie kontaktu ze Sprzedającym w celu ustalenia adresu odbioru zwracanego Towaru. Konsument nie ponosi kosztów zwrotów Towaru. Dotyczy to wyłącznie odbioru produktu na terenie Polski.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Postanowienia pkt. IX Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

X. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, oraz edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.
4. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i pozostałych Usług w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedającego, a także w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
6. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

XI. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Klient występuje jako Konsument lub Przedsiębiorca Indywidulany, w przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
2. Jeżeli Klient występuje jako Przedsiębiorca, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedający ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4. Załącznikami do Regulaminu są:
a. Wzór formularza reklamacyjnego dla Konsumentów,
b. Wzór formularza reklamacyjnego dla Przedsiębiorców,
c. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.

Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogòlne Warunki Handlowe spółki Paket24 GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu..

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

- poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub

- poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub

- poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.6 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.7 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, treść umowy zostanie po jej zawarciu zapisana przez Sprzedającego, a następnie przesłana Klientowi po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej (np. mailem, faksem lub listownie). Sprzedający nie udostępni tekstu umowy w inny sposób. Jeżeli przed wysyłką zamówienia Klient utworzył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedającego, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedającego, a Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, do którego zalogować się można przy użyciu właściwych danych dostępowych.

2.8 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlających się na ekranie monitora. Skutecznym technicznym sposobem pozwalającym na lepsze wykrycie błędnych danych może być użycie funkcji powiększania widoku w przeglądarce, która pozwoli powiększyć treść prezentowaną na ekranie monitora. Wprowadzone dane Klient może korygować w ramach elektronicznego procesu zamówienia za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszki do momentu wciśnięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.9 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3) Prawo do odstapienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.

4.5 W przypadku wybrania opcji „SOFORT” zapłata zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby dokonać opłaty faktury za pośrednictwem opcji „SOFORT”, Klient musi posiadać internetowe konto bankowe zezwalające na korzystanie z opcji „SOFORT”, wylegitymować się odpowiednio podczas dokonywania płatności i potwierdzić dyspozycję płatności wobec „SOFORT”. Natychmiast po tym transakcja płatności zostanie zrealizowana przez „SOFORT”, a rachunek bankowy Klienta zostanie obciążony. Więcej informacji na temat opcji płatności „SOFORT” Klient może uzyskać na stronie internetowej https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 W przypadku wybrania metody płatności przy pomocy usługi „PayPal” płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem PayPal. PayPal zastrzega sobie możliwość skorzystania wówczas z usług płatniczych operatorów zewnętrznych. Jeśli Sprzedający oferuje za pośrednictwem PayPal dostęp do takich metod płatności, które wymagają od niego spełnienia świadczenia wcześniejszego na rzecz Klienta przed otrzymaniem zapłaty (np. zakup z odroczonym terminem płatności albo zakup na raty), sceduje on swoje roszczenie o zapłatę w tym zakresie na rzecz PayPal albo na rzecz operatora płatności działającego w imieniu PayPal, który został dokładnie wskazany Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedającego o cesji, PayPal albo operator płatności działający w imieniu PayPal przeprowadzi kontrolę wiarygodności kredytowej na podstawie przekazanych danych Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli. W przypadku udostępnienia Klientowi wybranej metody płatności jest on zobowiązany uiścić kwotę wskazaną na fakturze w wyznaczonym terminie płatności albo w wyznaczonych terminach rat. W takim wypadku musi on dokonać płatności wyłącznie na rzecz PayPal albo na rzecz operatora płatności działającego w imieniu PayPal – w przeciwnym wypadku płatność ta nie zwolni Klienta ze zobowiązania do zapłaty. Sprzedający, nawet w przypadku scedowania roszczenia o zapłatę, pozostaje podmiotem właściwym dla ogólnych zapytań Klienta np. dotyczących towaru, terminu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz ich przesłania lub uznań.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

5.3 Jeżeli z informacji wysyłkowej w sklepie internetowym Sprzedającego nie wynika inaczej lub nie uzgodniono inaczej, dostawa w przypadku towarów dostarczanych drogą spedycyjną odbywa się „do krawędzi chodnika”, a więc do krawędzi publicznego chodnika najbliżej adresu dostawy.

5.4 Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient poniesie odpowiednie koszty Sprzedającego powstałe z tego tytułu. Nie dotyczy to kosztów wysyłki „tam”, jeśli Klient w skuteczny sposób skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów wysyłki zwrotnej obowiązuje regulacja zawarta w tym zakresie w pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy, pod warunkiem że Klient w skuteczny sposób skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

5.5 W przypadku gdy Klient występuje jako przedsiębiorca ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta w chwili gdy Sprzedający wyda przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi bądź innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku gdy Klient występuje jako konsument ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady dopiero w chwili przekazania towaru Klientowi lub osobie uprawnionej do odbioru towaru. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na Klienta już z chwilą wydania przez Sprzedającego przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki, jeśli Klient zlecił wysyłkę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie bądź jednostce wyznaczonej do realizacji wysyłki a Sprzedający nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub jednostki.

5.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego zaopatrzenia własnego. Obowiązuje to tylko w przypadku, jeśli Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i gdy zawarł on przy należytej staranności konkretną transakcję zabezpieczającą z dostawcą. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe starania w celu pozyskania towaru. W przypadku braku dostępności lub jedynie częściowej dostępności towaru Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony i niezwłocznie dojdzie do zwrotu świadczenia wzajemnego.

5.7 Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.

6) Odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmia)

6.1 W przypadku wady przedmiotu zakupu obowiązują przepisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za wady. W drodze odstępstwa od powyższego obowiązują następujące postanowienia:

6.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca,
Sprzedający ma prawo wybrać rodzaj świadczenia dodatkowego;
w przypadku nowych towarów termin przedawnienia za wady wynosi jeden rok od dnia dostawy towaru;
w przypadku używanych towarów co do zasady wyklucza się powołanie na prawa i roszczenia z tytułu wad;
przedawnienie nie rozpoczyna ponownie biegu, gdy w ramach odpowiedzialności za wady dojdzie do wykonania dostawy zastępczej.

6.3 Jeżeli Klient występuje jako konsument, to w przypadku używanych towarów obowiązuje ograniczenie poniższych punktów: wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wad, gdy wada wystąpiła dopiero po upływie roku od dnia dostarczenia towaru. Wad, które wystąpią w ciągu roku od dostarczenia towaru, można dochodzić w ustawowym okresie przedawnienia.

6.4 Wskazane w poprzednich punktach ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów nie obowiązują:
w przypadku rzeczy, które zgodnie z ich typowym przeznaczeniem zostały zastosowane w budowli i które spowodowały jej wadliwość,
w przypadku roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów Klienta, a także
w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sprzedającego.

7) Odpowiedzialność

7.1 Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu wszystkich umownych, porównywalnych z umownymi lub ustawowych, jak również deliktowych roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot nakładów w następujący sposób:

7.2 Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu każdej podstawy prawnej
w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa działania,
w przypadku umyślnego lub nieumyślnego narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
ze względu na obietnicę gwarancyjną, o ile w tym zakresie nie uzgodniono inaczej,
ze względu na obowiązkową odpowiedzialność, wynikającą np. z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

7.3 W przypadku gdy Sprzedający naruszy nieumyślnie istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność ogranicza się do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód, o ile powyższy punkt nie zakłada nieograniczonej odpowiedzialności. Istotne obowiązki umowne to obowiązki, które umowa nakłada na Sprzedającego zgodnie z jej treścią w celu zrealizowania celu umowy, których spełnienie umożliwia dopiero prawidłowe wykonanie umowy i co do których przestrzegania Klient może mieć standardowo zaufanie.

7.4 Odpowiedzialność Sprzedającego w pozostałym zakresie jest wykluczona.

7.5 Powyższe zasady odpowiedzialności obowiązują również w przypadku odpowiedzialności Sprzedającego za działania podmiotów wykonujących w jego imieniu zobowiązania i przedstawicieli ustawowych.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Kupony z określoną datą ważności, które są rozdawane nieodpłatnie przez Sprzedającego w ramach akcji reklamowych, a nabywane bez ich zakupu przez Klienta (dalej „kupony promocyjne”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego i tylko w podanym terminie.

8.2 Poszczególne produkty mogą być wyłączone z akcji kuponowej, jeśli z treści kuponu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed sfinalizowaniem zamówienia. Późniejsze ich rozliczenie nie jest możliwe.

8.4 Na każde zamówienie przypada tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Jeżeli kupon nie zostanie zrealizowany w całości, pozostała na kuponie kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedającego.

8.6 W przypadku gdy wartość kuponu promocyjnego okaże się niewystarczająca do opłacenia zamówienia, do uregulowania kwoty różnicy można wybrać którąś z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego.

8.7 Kwota widniejąca na kuponie promocyjnym nie zostanie wypłacona w gotówce ani oprocentowana.

8.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli Klient w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dokona zwrotu towaru, który w części lub całości opłacił przy użyciu kuponu promocyjnego.

8.9 Kupon promocyjny można przenieść na inną osobę. Sprzedający może ze skutkiem zwalniającym go ze zobowiązania spełnić świadczenie na rzecz danego posiadacza kuponu, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje w przypadku posiadania przez Sprzedającego wiedzy bądź niewiedzy wynikającej z rażącego niedbalstwa o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnienia do reprezentowania danego posiadacza kuponu.

9) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu

9.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

9.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

10) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

10.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.