Odstąpienie od umowy i zwroty

1) Zakres
1.1 Niniejsze Ogòlne Warunki Handlowe spółki Paket24 GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej "Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary i/lub usługi wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej. 1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

2) Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta. 2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów i/lub usług, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku. 2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie. 2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu.. 2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni - poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub - poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub - poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia. Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli. 2.6 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty. 2.7 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień on-line tekst umowy zostanie przez Sprzedawcę zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez niego zamówienia – w formie tekstowej (np. e-maila, faksu lub listu) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Po wysłaniu zamówienia pobranie tekstu umowy przez Klienta ze strony internetowej Sprzedającego nie będzie już jednak możliwe. 2.8 Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. 2.9 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3) Prawo do odstapienia
3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia. 3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN. Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu. 4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego. 4.3 Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy. 4.4 W przypadku wyboru metody płatności "PayPal” następuje realizacja płatności za pośrednictwem dostawcy usług finansowych "PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie dysponuje już takim kontem.

5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego. 5.2 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy. 5.3 W przypadku odbioru osobistego Sprzedający najpierw informuje Klienta w e-mailu, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu takiego e-maila Klient może po uzgodnieniu ze Sprzedającym odebrać towar w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku nie dolicza się kosztów wysyłki.

6) Odpowiedzialność za wady
6.1 W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe. 6.2 Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o szkodzie do 2 miesiące po jej odkryciu. 6.3 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Konsumenta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta. 6.4 W przypadku towarów używanych termin przedawnienia wynosi rok od dostawy towaru do Klienta z poniższym ograniczeniem. Skrócony termin przedawnienia nie obowiązuje: - W przypadku szkód wiążących się z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, polegających na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków Sprzedającego, lub na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Sprzedającego; - w przypadku pozostałych szkód, polegających na umyślnym lub związanym z rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków Sprzedającego lub na umyślnym lub związanym z rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Użytkownika, a także - w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie przemilczał wadę.

7) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu
7.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy. 7.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

8) Alternatywne metody rozstrzygania sporów
8.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług zawartych online, w których stroną jest konsument. 8.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

B. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Adresat

Paket24 GmbH

Krótka 12

69-100 Słubice

E-Mail: biuro@artelia24.pl

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towaru: _____________________________________________________________

Nr paragonu lub faktury VAT: _________________ z dnia ________________________

Data otrzymania towaru: ______________________

Proszę dokonać zwrotu w wysokości ______________ zł (słownie ______________________________________________________) przelewem na konto bankowe nr:________________________________________________________________________________________

w inny sposób: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta

________________________________________________________
Adres konsumenta

________________________________________________________
Podpis konsumenta(w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

______________________
Data

Material Proben

Próbki materiałów

Meble ogrodowe ARTELIA - przekonaj się sam!

Przegląd naszych materiałów

Nasze próbki